Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Secretaria   >   Normativa
Normativa

Ver esta información en Castellano

Tot l'alumnat té el dret i el deure d’estar degudament informat/da de la normativa de l’EOI. Aquesta normativa recull l’estat actual de la legislació vigent, les Disposicions del Departament d’Ensenyament i les Normes d'organització i funcionament de centre de l'EOI Barcelona Vall d'Hebron. També podeu consultar el Projecte educatiu de centre de l'EOI-Barcelona Vall d'Hebron.

1. Matrícules

OFICIAL: Dret a assistència a classe. Dret a examen ( una convocatòria: juny)

LLIURE: Dret a examen (una convocatòria extraordinària al febrer i una altra per a tots els idiomes al juny. L’alumnat es matricula per a cada convocatòria per separat). La informació sobre les convocatòries es publica al web del Departament d’Educació

Nivells

- BÀSIC: 1r i 2n. Obtenció del Certificat de Nivell Bàsic. (Nivell A2 MERC)

- INTERMEDI B1: 3r. Obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1. (Nivell B1 MERC)

- INTERMEDI B2: 4t i 5è. Obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B2. (Nivell B2 MERC)

- C1 : Nivell C1 del MERC. Només per a anglès, francès i alemany.

Pel que fa al català, el programa d’estudis és de 6 cursos acadèmics:

. Nivell Bàsic> 1r i 2n (Certificat de Nivell Bàsic d'A2).

. Nivell Intermedi B1> 3r (Certificat de Nivell Intermedi B1)

. Nivell Intermedi B2> 4t (Certificat de Nivell Intermedi B2)

. Nivell C1> 5è (Certificat de Nivell C1)

. Nivell C2> 6è (Certificat de Nivell C2)

Taxes i preus públics: VEGEU PÀGINA DE TAXES

Devolució de Taxes (vegeu punt 3 de la normativa)

Dates i horaris de matrícula

Les dates i els horaris de la matrícula, tant per a l’ensenyament oficial com per a la modalitat lliure es faran públics oportunament als taulers d’anuncis de l’escola i a la pàgina web: http://www.eoibcnvh.cat

(La matrícula per als exàmens lliures es preveu entre novembre i desembre per a la convocatòria extraordinària de febrer; i entre febrer i abril per a la convocatòria ordinària del juny.)

Condicions per matricular-se

Condicions generals de matrícula

- Per accedir als ensenyaments de les Escoles Oficials d' Idiomes serà requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què comencin els estudis:

· També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat a l’ESO.
· Els alumnes menors de 16 anys podran matricular-se en horaris a partir de les 17 hores.

- Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d'una persona a una altra, com d'un idioma a un altre.

- No està permès ser alumne/a presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs escolar, en la mateixa o en diferents EOI. Tampoc està permès matricular-se de més d'un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial, a la mateixa o a una altra EOI. L’incompliment d’aquesta norma comporta l'anul·lació de la matrícula oficial (RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. Punt 1.2..)

Es procedirà a l'anul·lació de la matrícula d'aquell alumnat que no aporti la documentació requerida per matricular-se abans de l’inici de curs (EDU/349/2008, art 17.3), d’aquelles persones que no abonin les taxes de matrícula en les vint-i-quatre hores posteriors a la formalització de la seva matrícula i d'aquelles que la comprovació d'aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol•licitud de preinscripció són falses.

Documents necessaris per matricular-se:

- Fotocòpia del DNI/ NIE/ Passaport

- Titolació que permet accedir directament a un curs que no sigui primer.

- Full de matrícula omplert (es pot descarregar des de la pàgina web). Només per a les matrícules presencials.

- Una fotografia (només per al Departament d'Espanyol)

Matrícula per a l’any acadèmic següent:

Tot l'alumnat matriculat durant l’any acadèmic actual té preferència per matricular-se l’any acadèmic següent en el mateix idioma, respecte de l’alumnat nou, però no tenen garantit un horari determinat. La matrícula es realitza en línia durant el mes de juliol segons un calendari establert pel Departament d’Educació.

2. Renúncies a la matrícula oficial (només una renúncia per curs)

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. Caldrà emplenar un formulari de sol·licitud, i presentar-ho al departament d’alumnat. Les dates límit per presentar-les són:

- Per a cursos intensius : fins al 31 d'octubre per als cursos intensius del primer quadrimestre i fins a l'1 de març per als cursos intensius del segon quadrimestre.

- Per a cursos extensius: fins al 30 de novembre.

3. Devolució de taxes

-L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte. Per sol•licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar una instància i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes, i el justificant de l’ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l’alumnat per l’EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada.

Les taxes o preus públics de la matrícula només es poden retornar en els supòsits següents i dins els terminis assenyalats:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 5 d'octubre per als cursos extensius i intensius del primer quadrimestre i fins el 15 de febrer per als cursos intensius del segon quadrimestre.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1 o del Certificat de Nivell Intermedi B2 o del certificat de Nivell C1 , quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives de persones admeses.

c. Pagaments duplicats o per import superior, per l'excés de pagament.

d. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumnat té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.

e. No prestació del servei per causes no imputables a l'alumnat. No es consideren supòsits de força major els canvis d'horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

En cap cas es retornarà la quota de material.

4. Exempcions al test de nivell

5. Expedients

No es podran tenir dos expedients oberts del mateix idioma a escoles diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Trasllats de matrícula viva

L´EOI Barcelona- Vall d’Hebron tramet trasllats d’expedients a petició de les persones interessades. És convenient informar-se de les condicions d’admissió al centre que us interessa abans de sol·licitar un trasllat.

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un/a alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. Els terminis per efectuar trasllats de matrícula viva són els següents:

- del  22 d'octubre fins a  l'1 de març per als cursos extensius

- de l'1 d'octubre fins al 30 de novembre per als cursos intensius del primer quadrimestre

- fins al 29 de març per als cursos intensius del segon quadrimestre.

La presentació de la sol·licitud s'ha de fer presencialment a la secretaria del centre (consulteu l'horari). La sol•licitud es podrà fer mitjançant aquest model.

La documentació que cal aportar és la fotocòpia del DNI, passaport o NIE, el full de pagament, certificació acadèmica i, si escau, el document que dóna dret a la reducció o exempció de taxes.

Trasllat extraordinari de matrícula en període no lectiu

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies al juliol (s'informarà l'alumnat abans que acabi el curs). La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, per correu electrònic, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans de la quarta setmana de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula i una fotocòpia del DNI.

6. Canvis d'horari

Hi haurà cinc convocatòries per sol·licitar canvi d'horari. Fora d'aquests terminis no es concedirà cap canvi d'horari

-  del dimecres 18 al dilluns 23 de juliol de 2018  (només antics alumnes, presencialment a la Secretaria del centre)

- del dilluns 3 al dilluns 10 de setembre de 2018 (només antics alumnes, presenialment a la Secretaria del Centre)

- del divendres 19 d'octubre (15h) fins al dilluns 22 d'octubre (20h) de 2018 (només es farà online)

- del divendres 14 de desembre (15h) fins al dilluns 17 de desembre (20h) de 2018 (només online)

- del divendres 22 de febrer (15h) fins al dilluns 25 de febrer (20h) de 2019 (només online)

Per les sol·licituds online l’alumnat ha d’anar a la pàgina web de l’escola, clicar a “Matrícula i notes” i entrar les dades d’usuari/a (data de naixement) i contrasenya (DNI o passaport sense la lletra final). Quan s'apropi la data, es penjarà a la pàgina web les instruccions pertinents.

No és possible els canvis dels grups d'intensiu a extensiu, ni d'extensiu a intensiu.

*L’escola es reserva el dret de fer qualsevol modificació.

7. Canvi de nivell

  • nous alumnes: en casos justificats, els nous alumnes poden sol·licitar un canvi de nivell fins al 31 d'octubre (fins al 15 d'octubre en el cas dels cursos intensius del 1r quadrimestre i fins al 22 de febrer del 2019 en els del 2n quadrimestre). El/la cap d'estudis n'ha d'estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l'ha de formalitzar abans del 9 de novembre.
  • antics alumnes: els antics alumnes que hagin superat un curs B d'estiu poden demanar canvi de nivell del 3 al 10 de stembre de 2018, s'haurà de sol·licitar per escrit presencialment a la Secretaria del centre (consulteu horari d'atenció al públic del mes de setembre)

8. Exàmens

8.1 ASSISTÈNCIA ALS EXAMENS

En els casos d’impossibilitat d’assistència als exàmens finals de gener i maig-juny dels nivells primer, segon i quart (recordeu que, a català, els únics cursos on no hi haurà examen oficial són primer i segon), l’alumnat haurà d’emplenar una instància a Secretaria dins d’un termini que expirarà deu dies abans de la data de l’examen. La causa haurà de ser sobrevinguda i justificada.  La cap d’estudis resoldrà si és possible fer-lo un altre dia, sempre dins del període d’exàmens establert per l’escola. En cap cas es preveu la possibilitat de fer els exàmens finals fora d’aquest període. Tampoc no s’acceptaran sol•licituds de canvi d’exàmens en altres terminis diferents de l’establert.

Per als exàmens de Certificat de Nivell Intermedi B1 (nivell tercer), de Certificat de Nivell Intermedi B2 (nivell cinquè), de C1 (anglès, alemany i francès) i els Certificats de C1 i de C2 de català cal fer la sol·licitud per poder fer la prova el dia d'incidències que estipula el Departament d'Ensenyament.

L'alumnat que no s’hagi presentat als exàmens (no presentats i no qualificats) es podrà matricular el dia i l’hora establerts al calendari de matrícula per a antics/gues alumnes.

8.2 REPETICIÓ DE CURS i CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

Segons la normativa pel que fa a la repetició de curs i la convocatòria addicional és la següent:

15.4. Permanència en els estudis.

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi B1, intermedi B2, C1 i C2—, l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent. L'alumnat que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L'alumnat que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.

15.5. Convocatòria addicional

En casos excepcionals a valorar per la directora de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la directora podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

8.3 CALENDARI D’EXÀMENS

OFICIALS: www.eoibcnvh.cat

LLIURES: www.gencat.cat/ensenyament

8.4 RECLAMACIONS SOBRE LES QUALIFICACIONS

Les eventuals reclamacions sobre qualificacions finals de Nivell Intermedi , Nivell Intermedi B2,  Nivell C1  i C2 de català es dirigiran per escrit (on es faran constar els motius pels quals es fa  la reclamació) a la direcció del centre, i s’hauran de presentar el mateix dia o l’endemà a partir de la publicació de les qualificacions (Ordre EDU/34/2009 de 30 de gener per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes). No s’admetran reclamacions fora del termini establert.

La direcció del centre traslladarà la reclamació al departament corresponent que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiarà si la qualificació s’ha fet d’acord amb els criteris establerts pel departament. La Direcció, a la vista de la proposta del departament, resoldrà la reclamació. En cas que sigui acceptada es modificarà, en diligència signada per la Direcció, l’acta d’avaluació corresponent.

A la resolució que el centre doni a la reclamació es podrà presentar recurs davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, en escrit del recurrent, presentat a la delegació territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, a través de la Direcció del Centre, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució. Podran presentar recurs tant l’alumne (o els seus representants legals, si és menor d’edat) com el professor responsable de la qualificació impugnada.

Per a la revisió de les qualificacions finals dels cursos 1r, 2n i 4t, cal adreçar-se directament als Departaments

9. Expedició de certificats

Certificat de Nivell Bàsic

El Certificat de Nivell Bàsic serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i quan hagi aprovat el segon curs del nivell Bàsic. Es pot sol·licitar a Secretaria en l'horari d'atenció al públic .

Certificat de Nivell Intermedi B1

El Certificat de Nivell Intermedi B1 serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova. Un cop superat l’examen, es pot recollir a la secretaria en l'horari d'atenció al públic.

Certificat de Nivell Intermedi B2 (pla d'estudis LOMCE a partir del curs 18-19) o del Nivell Avançat B2 (pla d'estudis LOE anterior al curs 18-19))

El Certificat de Nivell Intermedi B2serà expedit pel Departament d’Ensenyament, prèvia sol·licitud de la persona candidata a la secretaria i un cop abonades les taxes corresponents. Consulteu-ne els terminis de sol·licitud i lliurament a Secretaria .

(Aquesta sol·licitud no es pot tramitar via correu electrònic ni enviar per correu ordinari. S’ha de tramitar presencialment a la Secretaria US INFORMEM QUE NO PODEM TRAMITAR SOL·LICITUDS DE TÍTOLS ACADÈMICS DESPRÉS DE LES 17:30 h PER MANTENIMENT INFORMÀTIC DE L'APLICACIÓ DE TÍTOLS).

10. Alumnes menors d'edat

D’acord amb les instruccions rebudes del Departament d’Ensenyament, l'alumnat menor de 18 anys haurà de justificar al seu professor/a, per escrit, totes les seves absències i retards reiterats a classe.

La consulta de faltes d'assistència de l'alumnat menor de 16 anys es farà només a través de la pàgina web de l'escola i de la pestanya: "Matrícula i notes". Un cop oberta la pestanya, s'hauran d' introduir les dades següents: usuari: data de naixement de l'alumne/a (exemple: 12/01/1996) i contrasenya: DNI de l'alumne/a (exemple: 32558001)

L'escola no notificarà personalment, als pares/mares/ tutors/es, les faltes dels alumnes menors d'edat.

A principi de curs, se’ls proporcionarà un FULL D’AUTORITZACIÓ per no haver de romandre al centre en cas d’absència per força major del professor/a, que els pares/mares o tutors/es legals ompliran i faran arribar al professor/a corresponent abans del 23 d’octubre. Si el centre no disposa d’aquesta autorització, l’alumne/a haurà de romandre a la biblioteca del centre. En aquest full també constarà si els seus pares/mares o tutors/es legals renuncien a justificar les absències del seu fill/a.

L' alumnat menor de 16 anys només podrà matricular-se en horaris a partir de les 17 hores.

11. Protocol de queixes

 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.

Més informació