Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Tràmits i sol·licituds   >   Tràmits i sol·licituds
Tràmits i sol·licituds

ATENCIÓ!
Per fer tràmits presencials (sol·licitud o recollida de títols, presentació de sol·licituds...) cal demanar hora. 

1. SOL·LICITUD DE CERTIFICATS

>Certificats de nivell A2 i B1

> ON I QUAN?

- Es poden demanar presencialment a la secretaria de l'escola (consulteu-ne l'horari) o a través del formulari següent.

>Certificats de nivell B2, C1 i C2 

> ON I QUAN?

- S'han de demanar presencialment a la secretaria de l'escola (cal demanar cita prèvia); podeu portar els formularis de sol·licitud omplerts. Si feu el tràmit a la tarda, cal fer la sol·licitud abans de les 17.30 h.

- Cal abonar les taxes a La Caixa amb la carta de pagament emesa per l'escola, i s'ha de retornar el rebut bancari el mateix dia al centre perquè pugui fer la tramitació del certificat.

- Després de rebre la notificació de rebuda del certificat, cal recollir-lo personalment a la secretaria del centre amb el DNI, passaport o NIE i el resguard del pagament de les taxes. En cas de no poder fer el tràmit personalment, s'ha de autoritzar una persona amb el document d'autorització firmat (mireu el procediment al final d'aquest apartat).

Els títols de la convocatòria febrer 2024 ja es poden tramitar. Cal demanar cita prèvia

>Certificats d'expedient acadèmic, de matrícula o per al ministeri

> ON I QUAN?

- Es poden demanar per correu electrònic (infoeoibcnvh@gmail.com) o  presencialment a la secretaria de l'escola (consulteu-ne l'horari) o a través del formulari següent.

2. CANVI D'HORARI

ANTICS ALUMNES

Els canvis només s’autoritzaran si el grup sol·licitat té vacants.

> COM?

- El canvi d'horari s'ha de sol·liciar presencialment a la Secretaria del centre els dies 5, 6 i 7 de setembre , portant el formulari següent omplert (cal demanar hora a través de l'aplicatiu durant els mesos de juliol i setembre.

- En cas que hi hagi plaça en el grup sol·licitat, secretaria farà el canvi automàticament. Si no hi ha plaça vacant, no es farà el canvi i l'alumne/a haurà d'esperar a fer la sol·licitud de canvi de grup en els terminis assenyalats per a canvis de grup online (octubre, desembre, febrer). Les convocatòries d'octubre, desembre i febrer es faran online.

- En cap cas pot incorporar-se al grup sol·licitat sense l'autorització de Cap d'Estudis.

 

 1. NOUS I ANTICS ALUMNES D'ANGLÈS:
 2. Antics i nous alumnes anglès: Un cop començat el curs els canvis es fan a través de centros.net (pàgina web, matrícula i notes) 

  • Octubre: del dimecres 11 (20h) al diumenge 15 d’octubre de 2023 (23.59h) (online)
  • Desembre: del divendres 1 (15h) al diumenge 3 de desembre de 2023 (23.59h) (online)
  • Febrer: del divendres 16 (15h) al diumenge 18 de febrer de 2024 (23.59h) (online)

  Els canvis de grup d’intensiu a extensiu i d’extensiu a intensiu només es podran realitzar del 21 de setembre al 2 d’octubre de 2023.

  - Els alumnes d’alemany, català, espanyol i francès poden sol·licitar per escrit el canvi d’horari fora del calendari establert.

  - Els canvis només s’autoritzaran en els grups on hi hagi vacants.

  - El professorat rebrà automàticament l’alta o baixa de l’alumne.

 

3. TRASLLATS

Trasllat d'una altra escola oficial a l'EOI Vall d'Hebron durant el període no lectiu (juliol)

> ON I QUAN?

 • de l’EOI Vall d’Hebron a una altra EOI: 13 i 14 de juliol de 2023
 • d’una altra EOI a l’EOI Vall d’Hebron: del 13 al 20 de juliol de 2023

En cas d’acceptació el procés ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.

Trasllat d'una altra escola oficial a l'EOI Vall d'Hebron durant el curs escolar

> ON I QUAN?

El tràmit s'ha de fer presencialment a la secretaria del centre (cal demanar hora). Podeu portar l'imprès de trasllat de matrícula omplert.

 • fins al 30 d’abril: cursos extensius
 • fins al 30 de novembre: cursos intensius 1r Q
 • fins al 22 de març: cursos intensius 2n Q

El trasllat de matrícula implica la sol·licitud de trasllat d'expedient a l'escola d'origen, que es tramitarà quan l'alumne hagi tingut la confirmació de plaça a l'EOI Vall d'Hebron.

4. RENÚNCIES 

AMB RESERVA DE PLAÇA

L'alumnat pot demanar una renúncia per curs i idioma, i no computa a efectes de repetició. Després de fer el tràmit de la renúncia, ja no es pot assistir a classe. La matrícula per al curs següent es fa al juliol en el període de matrículació de l'antic alumnat.

El tràmit s'ha de fer presencialment a la secretaria del centre (cal demanar hora). Podeu portar l'imprès de renúncia omplert.

> ON I QUAN?

 • fins al 30 novembre: cursos extensius
 • fins al 31 d’octubre: cursos intensius 1r Q
 • fins al 29 de febrer: cursos intensius 2n Q

SENSE  RESERVA DE PLAÇA (AMB RETORN DE TAXES O PREUS PÚBLICS)

L'alumnat pot demanar la renúncia al curs amb dret a la devolució de taxes o preus públics, la qual cosa implica l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes. Després de fer el tràmit de la renúncia, ja no es pot assistir a classe.

>  QUAN? 

 • fins al 10 d’octubre: cursos extensius i intensius 1r Q
 • fins al 10 de febrer: cursos intensius 2n Q
 • abans del 30 de novembre: en cas de trasllat a una altra comunitat autònoma.

 

 • candidats lliures: per a sol·licitar renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats s’ha de presentar sol·licitud de renúncia a la Secretaria del centre abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

 > COM? 

Hi ha tres maneres de sol·licitar la devolució de taxes:

1. Presencialment a la secretaria del centre (cal demanar hora). Podeu portar l'imprès de renúncia omplert.

2. De manera telemàtica a través de l'aplicatiu següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts. En aquest cas, cal demanar prèviament a la secretaria del centre la renúncia del curs.

3. Presencialment a lles oficines de registre dels serveis centrals o dels serveis territorials (tramitació que es farà amb l'ajuda del personal administratiu del servei).

 

5. CANVI DE NIVELL (nous alumnes)

 • fins al 31 d’octubre: en casos justificats, els nous alumnes poden sol·licitar canvi de nivell.
 • fins el 9 d'octubre en el cas dels cursos intensius del 1r quadrimestre i fins el 22 de febrer del 2024 en els del 2n quadrimestre.

6.TRÀMITS RELACIONATS AMB ELS EXÀMENS OFICIALS (ADAPTACIÓ DE PROVES I REVISIÓ D'EXÀMENS)

Adaptació de proves de certificació (B1, B2.1, B2.2, C1 i C2)

Els alumnes amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per fer la prova.

> ON I QUAN?

- S'ha de tramitar presencialment a la secretaria de l'escola (cal demanar hora); podeu portar el full de sol·licitud omplert. Cal portar també la documentació justificativa (certificat de reconeixement de discapacitat, documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars...).

- Cal consultar al web de l'escola la data per sol·licitar l'adaptació de proves de la convocatòria extraordinària (febrer) o de l'ordinària (juny).

Revisió d'exàmens

L'alumnat té dret a fer una reclamació sobre la qualificació final de les proves de certificació.

> ON I QUAN?

- La reclamació s'ha de fer presencialment a la secretaria de l'escola (cal demanar hora); podeu portar el full de revisió omplert.

- Cal presentar la sol·licitud durant els tres dies hàbils després de la publicació de resultats. No s'atendran reclamacions presentades fora de termini.

- El procediment de reclamacions s'estableix a l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener.

7. MATRÍCULA D'ACTUALITZACIÓ (TORNAR A FER UN CURS REALITZAT)

A partir del curs 19-20, l'alumnat pot tornar a fer un curs realitzat sempre que hagin transcorregut dos anys acadèmics des de la finalització del curs. Cal tenir en compte els requisits següents:

- La matrícula s'ha de fer al final del procés de preinscripció i matrícula del nou alumnat.

- Les places que s'ofereixen són les vacants.

- La sol·licitud només té validesa per a un curs acadèmic i, per tant, s'ha de fer cada any.

- La matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial.

- No es pot sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.

- Cal pagar la taxa o preu públic corresponent.

- Dins un mateix curs acadèmic, no es poden tenir una matrícula ordinària i una matrícula d'actualització per al mateix idioma.

> ON I QUAN?

- La sol·licitud s'ha de fer presencialment a la secretaria de l'escola (cal demanar hora) un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula del nou alumnat. Podeu portar el full de matrícula omplert.

8. SOL·LICITUD GENERAL

Per a qualsevol tràmit administratiu no contemplat en els apartats anteriors, podeu omplir el full de sol·licitud i portar-lo a la secretaria del centre (cal demanar horai)

9. CONVOCATÒRIA ADDICIONAL (3a MATRÍCULA D'UN CURS per al curs 2023-24)

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l'escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició d'un curs a un alumne que ho sol·liciti quan hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats. Només es pot concedir una convocatòria addicional per nivell.

> ON I QUAN?

- La sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic o  presencialment a la secretaria de l'escola (cal demanar hora). Podeu omplir la sol·licitud de convocatòria addicional i portar-la a la secretaria de l'escola.

- Sol·licitud del des de la publicació dels resultats fins la matrícula de casos especials (pendents de la publicació de les dates) . Uns dies després de  juliol es notificarà l'acceptació o denegació de la convocatòria addicional.

10. MENORS D'EDAT

Els pares i mares dels menors d'edat han d'autoritzar la sortida de l'escola del seu fill/a en cas que no hi hagi activitats lectives per algun motiu (activitats culturals, malaltia del docent, iniciar o acabar un examen després o abans de l’hora establerta per a classe).

L'estudiant ha de portar al seu professor el formulari d'autorització omplert.

11. TAXES I PREUS PÚBLICS

Consulteu les taxes i preus públics vigents per a les EOI i també les exempcions i bonificacions generals.

12. BEQUES I AJUTS

- Beques de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional per als estudiants que cursin estudis postobligatoris. El tràmit s'ha de fer durant el mes d'abril i fins el 15 de maig. Cal consultar la convocatòria de cada any. 

- Ajuts per a estudiants matriculats en una universitat per promoure la formació i acreditació en una tercera llengua estrangera (propgrama Parla3).

13. DEVOLUCIÓ DE TAXES PER PAGAMENTS INDEGUTS

En cas d'haver fet un pagament indegut (pagament d'una taxa que no correspon, pagament per duplicat,  etc.), es pot sol·licitar la devolució de taxes o preus públics per les vies següents:

1. De manera telemàtica a través de l'aplicatiu següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

2. Presencialment a lles oficines de registre dels serveis centrals o dels serveis territorials (tramitació que es farà amb l'ajuda del personal administratiu del servei).

3. Presencialment a la secretaria del centre (cal demanar hora). Cal portar els documents següents complimentats.

En cas de voler sol·licitar la devolució de l'import de les proves lliures, cal fer el tràmit abans de la publicació de llistes definitives. S'han de seguir els passos següents:

1. Escriure un correu a gestió de proves notificant la renúncia a la prova abans de la publicació de les lllistes definitives: gestioproves.ensenyament@gencat.cat

2. Fer el tràmit de devolució de l'import de lai nscripció a través de l'aplicatiu següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.

Més informació